WP-Cron Control

This plugin allows you to take control over the execution of cron jobs.


Thorsten Ott, Erick Hitter, Automattic 3.000+ instalações ativas Testado com 4.8.23 Atualizado há 6 anos atrás

Cron Jobs

Manage easily your wordpress cron jobs.


Ariel 1.000+ instalações ativas Testado com 5.9.8 Atualizado há 2 anos atrás

DX-auto-publish

Automatic batch timing post. 自动批量定时发布文章。


大侠wp 700+ instalações ativas Testado com 3.5.2 Atualizado há 11 anos atrás

WP-Auto-Publish

Automatic batch timing post. 灵活设定自动批量定时发布文章。


flashcol 100+ instalações ativas Testado com 4.9.24 Atualizado há 5 anos atrás

WP Cron per Action

Ensures that wp-cron.php is loaded per executing action to avoid exceeding the PHP's maximum execution…


Michael Uno (miunosoft) 10+ instalações ativas Testado com 4.6.27 Atualizado há 7 anos atrás